«Investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları»nın təsdiq edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

 

«Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icra olunmasını tə`min etmək məqsədi ilə qərara alıram:

 

1. «Investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun icrası ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 23 dekabr tarixli, 432 nömrəli Fərmanının XII bəndinin 9-cu abzasından sonra aşağıdakı məzmunda yeni abzaslar əlavə edilsin:

  •          «Investisiya müsabiqəsi haqqında» Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 28 sentyabr tarixli 771 nömrəli Fərmanı;
  •          «Başa çatdırılmamış tikililərin ortaqlığına icazə verilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1992-ci il 26 dekabr tarixli, 382 nömrəli fərmanı;
  •          «Özəlləşdirilən dövlət müəssisələrinin (birliklərinin) və ləğv olunmuş nazirlik, dövlət şirkəti və konsernlərinin sosial-mədəni və məişət-kommunal tə`yinatlı obyektləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 25 fevral tarixli, 100 nömrəli Sərəncamı.

3. Bu Fərman dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.

 

Heydər ƏLIYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 17 iyul 2001-ci il.

№ 533.

 

_____________________

 

 

 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
17 iyul 2001-ci il tarixli
533 nömrəli Fərmanına
əlavə

 

Investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi
Qaydaları

 

 

1. Ümumi müddəalar

1.1. Bu qaydalar «Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanununa və «Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı»na (bundan sonra—Dövlət Proqramı) uyğun olaraq hazırlanmışdır və özəlləşdirmə prosesində dövlət əmlakının investisiya müsabiqəsi vasitəsilə satışı qaydalarını müəyyən edir.

1.2. Investisiya müsabiqəsi əsasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi haqqında qərarlar Dövlət Proqramının 2.2 və 2.3-cü bölmələrinə uyğun olaraq qəbul edilir. Bu zaman investisiya müsabiqəsinin iqtisadi, sosial və ekoloji məsələləri əhatə edən şərtləri də həmin orqanlar tərəfindən müəyyən edilir.

1.3. Investisiya müsabiqəsi vasitəsilə özəlləşdirmə-alıcı qarşısında dövlət əmlakı barəsində investisiya proqramına müvafiq olaraq investisiya qoyuluşu və digər şərtlərin yerinə yetirilməsi tələb olunan satış üsuludur.

1.4. Investisiya müsabiqəsinə özəlləşdirilən müəssisənin səhm zərfinin 25.5%-dən az olmamaq şərti ilə istənilən hissəsi çıxarılır. Müəssisənin səhmlərinin qalan hissəsinin satış nisbəti (bölgüsü) Dövlət Proqramının 4.5.4.-cü bəndinə müvafiq olaraq həyata keçirilir.

1.5. Müsabiqə iştirakçılar üzrə açıq, təkliflərin verilməsi üzrə isə qapalı (yə`ni iddiaçıların investisiya təklifləri möhürlənmiş zərflərdə verilir) keçirilir.

1.6. Müsabiqədə alıcılar qanunvericiliyə müvafiq olaraq bilavasitə və ya öz nümayəndələri vasitəsilə iştirak edə bilərlər. Alıcının nümayəndəsinin səlahiyyətləri qanunvericiliyə uyğun olaraq alıcı tərəfindən təsdiq olunmalıdır.

1.7. Müsabiqə qalibinin seçilməsi me`yarları Dövlət Proqramının 4.5.1-ci bəndinə uyğun investisiya proqramının şərtləri daxilində investisiyanın maksimum həcmi və onun səmərəli qoyuluşu hesab olunur.

1.8. Investisiya müsabiqəsinin qalibi alqı-satqı müqaviləsi imzalandığı tarixdən Azərbaycan Respublikasının Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi (bundan sonra—DƏİEDK) tərəfindən müəyyən edilmiş müddətdə investisiya həcminin ümumi məbləğinin 5 (beş) faizə qədərinin pul vəsaiti şəklində müəssisənin hesablaşma hesabına ödənilməsini tə`min etməlidir (bu pul vəsaitinin məbləği və istifadə istiqaməti təqdim olunan investisiya proqramında öz əksini tapmalıdır).

 

2. Müsabiqənin təşkili

2.1. Müsabiqənin keçirilməsi üçün DƏİEDK Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və bu Qaydalara uyğun olaraq aşağıdakıları həyata keçirir:

- müsabiqənin keçirilməsi üzrə komissiya (bundan sonra—komissiya) təşkil edir və onun tərkibini müəyyən edir;

- üsabiqənin keçirilməsi haqqında müəyyən edilmiş qaydada mə`lumatın hazırlanmasını və dərc edilməsini tə`min edir;

- iddiaçıların müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə və bu Qaydaların 4.2-ci bəndində göstərilən sənədləri qəbul edir, hər bir ərizəyə nömrə və verilmə tarixini qoymaqla (gün, ay, saat) ərizə qeydiyyatı jurnalında onların qeydiyyatını aparır;

- iddiaçıların təqdim etdikləri sənədlərin düzgün tərtib olunmasını yoxlayır;

- ddiaçılardan daxil olmuş ərizələri və onlara əlavə edilmiş sənədləri ərizələrin qəbul müddəti başa çatdıqdan sonra komissiyaya təqdim edir;

- müsabiqənin nəticələri haqqında komissiyanın protokolunu təsdiq edir;

- müsabiqənin nəticələri haqqında mə`lumatı dərc etdirir;

- müsabiqənin qalibi (alıcı) ilə alqı-satqı müqaviləsi bağlayır;

- müsabiqənin qalibi (alıcı) tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə əməl edilməsinə nəzarəti həyata keçirir;

- əmlak (obyekt və ya səhm zərfi) üzərində mülkiyyət hüququnun müsabiqənin qalibinə (alıcıya) keçməsini qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada tə`min edir.

2.2. Investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi haqqında qəbul edilmiş qərara uyğun olaraq komissiya tərəfindən müsabiqənin şərtlər toplusu hazırlanır. Bu zaman iddiaçılar qarşısında aşağıdakı şərtlər qoyula bilər:

- müəssisənin texniki cəhətdən yenidən qurulması məqsədilə müvafiq investisiya proqramının təqdim edilməsi;

- ətraf mühitin qorunması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsi;

- müəssisənin fəaliyyət profilinin dəyişdirilməsinə məhdudiyyətlərin qoyulması (zəruri olan hallarda);

- işçilərin ixtisarına məhdudiyyətlərin qoyulması və ya əlavə iş yerlərinin yaradılması;

- dövlət büdcəsinə vəsaitin (birdəfəlik) ödənişi;

- müəssisənin əmək haqqı və ona bərabər tutulan ödənişlər üzrə borclarının tam və ya qismən ödənilməsi;

- digər şərtlər.

2.3. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında mə`lumat müsabiqənin keçirildiyi gündən ən azı 30 (otuz) gün əvvəl kütləvi informasiya vasitələrində və ya xüsusi nəşrlərdə dərc edilməlidir.

2.4. Müsabiqənin keçirilməsi haqqında məlumatda aşağıdakılar göstərilir:

- müəssisənin (obyektin) tam rəsmi adı, hüquqi ünvanı, fəaliyyət növü və nizamnamə kapitalının həcmi (dəyəri);

- səhmləri müsabiqəyə çıxarılan səhmdar cəmiyyətinin yerləşdiyi torpaq sahəsi və onun üzərində yerləşən tikililərin xarakteristikası və onların öhdəliklərlə yüklənməsi (əgər mövcuddursa);

- səhmdar cəmiyyətinin digər müəssisələrdə iştirak payı (səhmlər, hissələr);

- qeyri-maddi aktivlər (patent, ticarət markası və s.);

- səhmdar cəmiyyətinin buraxdığı məhsulların əsas nomenklaturası;

- işçilərin sayı;

- səhmdar cəmiyyətinin ekoloji vəziyyəti;

- səhmlərin satışına qoyulan məhdudiyyətlər (bu cür məhdudiyyətlər müəyyən edilmişdirsə);

- səhmdar cəmiyyətinin buraxılmış səhmlərinin sayı, növü və bir səhmin nominal dəyəri;

- müsabiqədə satılan əmlakın (səhmlərin) dəyəri;

- müsabiqə iştirakçıları qarşısında irəli sürülən şərtlər;

- müəssisənin (obyektin) kreditor və debitor borclarının həcmi;

- iddiaçılardan ərizələrin qəbulunun başlanması və bitməsi müddəti (günü və saatı), qəbul yerlərinin ünvanı (telefon nömrələri və qəbul vaxtları göstərilməklə);

- iddiaçılar tərəfindən müsabiqədə iştirak üçün verilən sənədlərin siyahısı və onların tərtibatı üçün müəyyən edilmiş tələblər;

- komissiya tərəfindən müsabiqə qalibinin müəyyən edilməsi tarixi, saatı və yeri;

- komissiyanın yerləşdiyi ünvan və telefon nömrələri;

- müsabiqədə iştirak üçün verilən ərizələrin qəbulu anından hər bir iddiaçıya ilkin olaraq özəlləşdirilən müəssisə (obyekt) ilə, o cümlədən müəssisənin özəlləşdirmə planı (emissiya prospekti) ilə tanış olma qaydası və müddəti.

 

3. Müsabiqənin keçirilməsi üzrə komissiya

3.1. Müsabiqənin keçirilməsi üzrə 11 (on bir) üzvdən ibarət komissiya DƏİEDK tərəfindən təşkil olunur. Onun tərkibinə 4 (dörd) nəfər DƏİEDK tərəfindən və hər birindən 1 (bir) nəfər olmaqla Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, müəssisənin yerləşdiyi ərazi üzrə yerli icra hakimiyyəti orqanı və özəlləşdirilən müəssisə və ya onun tabe olduğu müvafiq qurum (əgər mövcuddursa) tərəfindən daxil edilir.

3.2. Komissiyanın sədri DƏİEDK tərəfindən onu komissiyada təmsil edən komissiya üzvlərindən tə`yin olunur.

3.3. Komissiya:

- DƏİEDK tərəfindən iddiaçılardan qəbul olunmuş ərizələri və onlara əlavə olunmuş sənədləri araşdırır və onların qanunvericiliyə uyğun olmasını müəyyən edir;

- iddiaçıların müsabiqədə iştirak etməsi və ya müsabiqəyə buraxılmaması barədə qərar qəbul edir və bu haqda iddiaçılara bildiriş göndərir;

- müsabiqə iştirakçılarının təkliflərini təhlil edir;

- bu Qaydaların 1.7-ci və 2.2-ci bəndində göstərilən me`yarlara uyğun olaraq müsabiqənin qalibini müəyyən edir.

3.4. Komissiya öz iş reqlamentini hazırlayıb təsdiq edir.

Komissiyanın iclasında onun üzvlərinin ən azı 2/3 hissəsi iştirak etdikdə onun qərarları səlahiyyətli hesab edilir.

Komissiyanın qərarları onun iclasında iştirak edən üzvlərinin adi səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Komissiyanın hər bir üzvü bir səsə malikdir. Səslər bərabər olduqda komissiya sədrinin səsi həlledici hesab olunur.

3.5. Komissiyanın qərarları onun sədri və komissiyanın iclasında iştirak edən bütün üzvləri tərəfindən imzalanmış protokollarla rəsmiləşdirilir.

 

4. Investisiya müsabiqəsində iştirakın şərtləri

4.1. Müsabiqədə qanunvericiliyə müvafiq olaraq dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi prosesində alıcı hesab edilən, müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizəni və bu Qaydalar ilə nəzərdə tutulmuş digər sənədləri vaxtında təqdim etmiş və müsabiqənin şərtlərini yerinə yetirmək üçün öhdəliklər götürmüş şəxslər iştirak edə bilərlər.

4.2. Müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçılar müəyyən edilmiş müddətlərdə DƏİEDK-ə aşağıda göstərilən sənədləri təqdim etməlidirlər:

- DƏİEDK tərəfindən müəyyən edilmiş formada tərtib edilmiş ərizə.

- ərizəyə iddiaçı müsabiqə şərtlərinin icrasının tə`min olunması imkanlarını təsdiq edən sənəd (bank zəmanəti, zaminlik müqaviləsi, girov müqaviləsi və s.) və özü haqqında mə`lumat (hüquqi ünvanı, fəaliyyət sahəsi və s.) əlavə etməlidir.

4.3. Iddiaçı müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq hazırladığı təklifləri müsabiqənin keçirilməsi haqqında mə`lumatda göstərilən müddət ərzində möhürlənmiş bağlı zərfdə təqdim etməlidir.

4.4. Aşağıdakı hallarda iddiaçı müsabiqəyə buraxılmır:

- iddiaçı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən alıcı kimi tanınmadıqda;

- müsabiqədə iştirak üçün ərizə və digər sənədlər mə`lumatda göstərilən müddət bitdikdən sonra verildikdə;

- müəyyən edilmiş sənədlər tam həcmdə təqdim olunmadıqda və ya düzgün tərtib edilmədikdə.

4.5. Bir iddiaçı müsabiqədə iştirak etmək üçün bir ərizə və bir müsabiqə təklifi verə bilər.

4.6. Iddiaçı DƏİEDK-ə yazılı bildiriş verməklə ərizələrin qəbul müddəti bitənədək ərizəsini geri götürə bilər.

Bu halda ərizənin geri götürülməsi DƏİEDK tərəfindən qeydə alınmalıdır.

4.7. Ərizələrin qəbulu mə`lumatda qeyd edilən tarixdən başlayır.

4.8. DƏİEDK komissiyanın icrasında baxılanadək iddiaçılar tərəfindən təqdim olunmuş ərizə və təkliflərin məxfiliyini tə`min edir.

 

5. Investisiya müsabiqəsinin keçirilməsi

5.1. Iddiaçıların təqdim etdiyi ərizə və digər sənədlər komissiya tərəfindən komissiyanın işə başlaması haqqında mə`lumatda qeyd edilən gün və saatdan başlayaraq araşdırılır.

5.2. Iddiaçıların müsabiqənin iştirakçısı kimi tanınması haqqında komissiyanın qərarı ərizələrin qəbulu protokolu ilə rəsmiləşdirilir.

Bu protokolda aşağıdakılar qeyd edilir:

- iddiaçıların adları göstərilməklə qəbul olunmuş bütün ərizələrin siyahısı;

- iddiaçılar tərəfindən geri götürülmüş ərizələrin siyahısı;

- müsabiqənin iştirakçısı kimi tanınmış iddiaçıların siyahısı;

- iddiaçıların müsabiqəyə buraxılmamağının əsaslandırılmış səbəbi (səbəblər) göstərilməklə, iştirak etməsi rədd edilmiş iddiaçıların siyahısı.

5.3. Komissiya tərəfindən ərizənin qəbulu protokolu imzalandığı andan iddiaçı müsabiqənin iştirakçısı hesab olunur.

Komissiya müsabiqədə iştiraka buraxılmamış iddiaçılara ərizənin qəbulu protokolu imzalandığı gündən ən geci üç gün müddətində iştirak etməsinin rədd edilməsi səbəbləri göstərilməklə müvafiq bildiriş göndərir.

5.4. Müsabiqə aşağıdakı hallarda baş tutmamış hesab edilir:

- müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə verilmədikdə;

- iddiaçıların heç biri iştirakçı kimi tanınmadıqda;

- iddiaçı bir şəxs olduqda;

- müsabiqənin qalibi bu Qaydalar ilə müəyyən olunmuş müddətdə alqı-satqı müqaviləsini imzalamadıqda.

5.5. Müsabiqə aşağıdakı qaydada və ardıcıllıqda keçirilir:

- müsabiqə iştirakçıları tərəfindən təqdim edilən zərflər açılmamışdan əvvəl komissiya onların bütövlüyünü yoxlayır və bu barədə müsabiqənin nəticələri haqqında tərtib olunan protokolda qeyd edilir;

- müəyyən edilmiş gün və saatda komissiya daxil olmuş təkliflərdən ibarət zərfləri açır;

- komissiya müsabiqə iştirakçılarının təkliflərinə müsabiqənin müəyyən edilmiş şərtlərini və qalibi müəyyən etmə me`yarlarını rəhbər tutaraq baxır.

Müsabiqənin iştirakçıları tərəfindən təqdim edilmiş təkliflər iştirakçıların özü və ya onların nümayəndələri tərəfindən imzalanmalıdır. Investisiyanın həcmi rəqəmlə və yazı ilə göstərilməlidir. Yazı ilə rəqəm arasında fərq aşkar edildikdə, Komissiya yazı variantını əsas götürür.

Müsabiqə qalibini müəyyən etmək üçün investisiyanın maksimum həcmi aşağıdakı düstur ilə müəyyən edilir:

Vüm=V0+V1/(1+UD)+V2/(1+UD)2+………………+Vn/(1+UD)n

burada:

V0—bu Qaydaların 1.8-ci və 2.2-ci bəndlərində nəzərdə tutulmuş ödənişlərin həcmi;

V1—iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun 1-ci dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi (Vo məbləği istisna olmaqla);

V2—iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun 2-ci dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi;

Vn—iştirakçı tərəfindən müsabiqənin şərtlərinə uyğun olaraq investisiya qoyuluşunun sonuncu (n) dövrü ərzində qoyulacaq investisiyanın həcmi;

UD—Azərbaycan Respublikası Milli Bankının müsabiqənin keçirildiyi günə qüvvədə olan mərkəzləşdirilmiş kredit resurslarına görə uçot dərəcəsidir (investisiya qoyuluşunun müddətindən asılı olaraq aylıq, rüblük, illik qəbul olunur).

Düsturda investisiya qoyuluşunun müddəti müsabiqənin keçirilməsi haqqında mə`lumatda göstərilmiş vahid baza müddəti (aylıq, rüblük, illik) kimi qəbul olunur.

5.6. Komissiyaya təqdim olunan təkliflərlə komissiyanın hər bir üzvü tanış olur.

5.7. müsabiqənin nəticələri haqqında protokolda aşağıdakılar qeyd olunur:

- özəlləşdirilən müəssisənin və ya obyektin tam adı və hüquqi ünvanı;

- müsabiqədə satılan səhmlər (səhm zərfi) haqqında mə`lumat;

- komissiyanın tərkibi;

- müsabiqənin şərtləri;

- müsabiqə iştirakçılarının təklifləri;

- müsabiqənin qalibi (alıcı) haqqında mə`lumat;

- qalib tərəfindən investisiya qoyuluşunun həcmi, onun həyata keçirilmə müddəti;

- protokolun tərtib olunma tarixi, nüsxələrinin sayı.

Müsabiqənin nəticələri haqqında komissiyanın protokolu 3 (üç) nüsxədə tərtib olunur, komissiyanın sədri və onun iclasında iştirak edən üzvləri və müsabiqənin qalibi tərəfindən imzalanır və həmin gün təsdiq olunmaq üçün DƏİEDK-ə təqdim edilir.

5.8. Protokol DƏİEDK tərəfindən 3 (üç) gün müddətində təsdiq edilir. Protokol DƏİEDK tərəfindən təsdiq olunduğu gündən qalibin alqı-satqı müqaviləsi bağlama hüququnu təsdiq edən sənəd hesab edilir.

5.9. Müsabiqənin qalibi (bundan sonra—alıcı) müsabiqənin nəticələri haqqında protokol DƏİEDK tərəfindən təsdiq edildiyi gündən 30 (otuz) gün müddətində alqı-satqı müqaviləsini imzalamalıdır. Həmin müddət ərzində alıcı müqaviləni imzalamaqdan imtina edərsə və ya müəyyən edilmiş müvafiq şərtləri yerinə yetirməzsə, o, müsabiqədə satılan səhm zərfini (əmlakı) əldə etmək hüququnu itirir və bu halda müsabiqənin nəticələri ləğv edilir. Bu zaman alıcı tərəfindən ödənilmiş beh geri qaytarılmır.

 

6. Alqı-satqı müqaviləsi

6.1. Alqı-satqı müqaviləsi aşağıdakıları özündə əks etdirməlidir:

- müəssisənin (obyektin) tam və qısaldılmış rəsmi adı və hüquqi ünvanı;

- satılan səhmlərin sayı, növü, bir səhmin nominal dəyəri və satılan səhmlərin ümumi nominal dəyəri;

- əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun alıcıya keçməsi;

- müsabiqə şərtlərinin yerinə yetirilməsi qaydaları;

- müəssisənin borclarının ödənilməsinə dair şərtlər;

- investisiya qoyuluşunun və digər şərtlərin məzmunu, məqsədi, dəyərlə ifadəsi və yerinə yetirilməsi müddəti;

- investisiya qoyuluşunun və digər şərtlərin yerinə yetirilməsinin forması və müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsi üzərində nəzarətin həyata keçirilməsi qaydası;

- müqavilə şərtlərinin yerinə yetirilməsinə görə tərəflərin məs`uliyyəti;

- alıcı tərəfindən müsabiqənin investisiya və digər şərtlərinin yerinə yetirilməsi haqqında hesabatın verilmə qaydası, forması və müddəti;

- müqaviləyə xitam verilməsinin və onun e`tibarsız hesab edilməsinin əsasları;

- qanunvericiliklə müəyyən edilmiş digər müddəalar.

6.2. Alqı-satqı müqaviləsi imzalandıqdan sonra DƏİEDK 15 (on beş) gündən gec olmayaraq, müsabiqənin nəticələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində mə`lumat dərc etdirir. Müsabiqənin nəticələri haqqında mə`lumatda aşağıdakılar qeyd edilir:

- müəssisənin (obyektin) tam və qısaldılmış rəsmi adı və hüquqi ünvanı;

- buraxılmış səhmlərin ümumi sayı, növü və bir səhmin nominal dəyəri;

- satılmış səhmlərin (səhm zərfinin) ümumi nominal dəyəri, sayı və növü;

- alıcının adı;

- dövlət büdcəsinə köçürüləcək vəsaitin məbləği;

- investisiyanın ümumi həcmi;

- alıcının öhdəsinə götürdüyü digər şərtlər.

6.3. Investisiya müsabiqəsinə aid olan sənədlərin (investisiya müsabiqəsində iştirak etmək üçün ərizə, alqı-satqı müqaviləsi, protokollar və s.) nümunələri DƏİEDK tərəfindən hazırlanır və təsdiq edilir. Iddiaçıların xahişi ilə alqı-satqı müqaviləsinin layihəsi tanış olmaq üçün onlara verilə bilər.

6.4. Alıcının mülkiyyət hüququ DƏİEDK tərəfindən verilən mülkiyyət hüququ haqqında Şəhadətnamə ilə rəsmiləşdirilir.

6.5. Alıcı tərəfindən bağlanılan müqavilənin şərtlərinin (o cümlədən, müsabiqə şərtlərinin) yerinə yetirilməməsi haqqında mübahisələrə qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada baxılır.

 

7. Müqavilə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsinə nəzarət

7.1. Alıcı həyata keçirilən investisiya qoyuluşlarının mərhələləri və həcmi barədə DƏİEDK-ə müəyyən edilmiş formada müstəqil audit tərəfindən təsdiq edilmiş hesabat təqdim etməlidir.

7.2. DƏİEDK-nin tələbi ilə hesabata öhdəliklərin yerinə yetirilməsini təsdiq edən sənədlər də əlavə oluna bilər.

7.3. Hesabat müqavilə üzrə investisiya proqramının icrası başlandığı tarixdən e`tibarən hər mərhələ bitdikdən sonra növbəti ayın 10-na qədər təqdim olunmalıdır.

7.4. Hesabatda qeyd olunan mə`lumatların doğruluğu üçün alıcı və auditor məs`uliyyət daşıyır.

7.5. Müqavilə üzrə nəzərdə tutulan öhdəliklər və investisiya proqramı tam yerinə yetirildikdən sonra alıcı bütün müqavilə müddətini əhatə edən və müstəqil auditor tərəfindən təsdiq olunan yekun hesabat hazırlayır və DƏİEDK-ə təqdim edir.

7.6. Yekun hesabatı qəbul və təsdiq etmək məqsədi ilə DƏİEDK bu Qaydaların 3.1-ci bəndində göstərilən təşkilatların nümayəndələrindən ibarət xüsusi komissiya yaradır. Yaradılmış komissiya alıcı tərəfindən investisiya proqramının tam yerinə yetirilməsini təsdiq edən yekun Icra aktı tərtib edir və yekun hesabatı təsdiq edir.

7.7. Yekun Icra Aktına əsasən DƏİEDK müqavilə üzrə öhdəlikləri və investisiya proqramının yerinə yetirilməsini nəzərə alaraq, əmlaka mülkiyyət hüququnun alıcının adına rəsmiləşdirilməsinə dair müvafiq sərəncam verir.